top of page

SAHİPSİZ HAYVANLARIN BESLENMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE KURU MAMA VE KONSERVE MAMA ALIMI İŞİ


LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜSahipsiz Hayvanların Beslenmesinde Kullanılmak Üzere Kuru Mama ve Konserve Mama Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/172123

 

1-İdarenin

a) Adı

:

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

İstiklal Mah. Özgürlük Cad. No:115 39750 LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

2884171073 - 2884174779

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Sahipsiz Hayvanların Beslenmesinde Kullanılmak Üzere Kuru Mama ve Konserve Mama Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Toplamda 5 Kalem olmak üzere; 3 Kalemde 17.700 Kg Kuru Mama, 2 Kalemde 400 Adet Konserve Mama - Mal Alımı İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasından itibaren 20 gün içerisinde bütün mamalar Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine teslim edilecektir. İdare mevcut depolama ve istifleme şartlarını yerine getirmesine rağmen, 12 aylık raf ömrü boyunca konservelerin ve diğer kuru mamaların bozulması, acılaşması, mantar, küf, bakteri, vb. ile hava alması ve/veya bombe yapması durumunda yüklenici teslim ettiği ve muayene ve kabul işlemleri tamamlanan konserve mamaları ve diğer kuru mamaları değiştireceğini garanti ettiğine dair idareye onaylı belge sunmalıdır. Aksi takdirde gerekli yasal işlemler idare tarafından yapılır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi sayılacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

22.02.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İhale Komisyonu Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Teklif edilecek olan ürünlerin üretici firmasına ait Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış olan Yem İşletme Onay Belgesi

Teknik Şartnamenin 5-b, 6-b, 7-b, 8-b, 9-b maddeleri gereğince, istekliler herbir ürüne ait analizlerini ihale yılı içerisinde kimyasal, mikrobiyolojik ve toksikolojik değerleri kapsayacak şekilde Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı laboratuvarda yaptıracak ve ilgili raporu ihale dosyasında sunacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

İ     L    A    N

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜN’DEN Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 2024 Yılı Buğday,Tritikale ve Ayçiçeği hasadı Hizmet işi satın alınacaktır.

SÜRÜDE KAÇ KOYUN VAR?

Milletvekili adayı olan Temel, seçim propagandası yapmak için gittiği Karadeniz yaylalarında bir çobanın sürüsünü otlattığını görmüş. Yanına girmiş: “Hey çoban” demiş “Senin süründe kaç koyun var?” di

Comments


bottom of page