top of page

KAYNATMA TENCERESİ (DOLAYLI ISITMALI ÇİFT CİDARLI 400 LTGAZLI)65 MKNZ.P.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB

BAĞLILARIKAYNATMA TENCERESİ (DOLAYLI ISITMALI ÇİFT CİDARLI 400 LTGAZLI) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/420236

 

1-İdarenin

a) Adı

:

65 MKNZ.P.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

b) Adresi

:

65'İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI 39750 LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

2884173311 - 2884177515

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KAYNATMA TENCERESİ (DOLAYLI ISITMALI ÇİFT CİDARLI 400 LTGAZLI)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 ADETAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

65'inci Mknz.P.Tug.K.lığı Mal Saymanlığı Depoları. Lüleburgaz/Kırklareli. Montaj Yeri: Pınarhisar Kışla Mutfağı.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

65'inci Mknz.P.Tug.K.lığı Mal Saymanlığı Depoları. Lüleburgaz/Kırklareli. Montaj Yeri: Pınarhisar Kışla Mutfağı. İdarece gösterilen yere kurulumu yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir. Eski buharlı kazanının sökümü yüklenici tarafından yapılacaktır. Montaj süresi 30 takvim günü içerisinde tamamlanacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAKTIR.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

17.04.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

65'inci Mknz.P.Tug.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı Lüleburgaz/KIRKLARELİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Teslim edilecek ürünle ilgili imalatçı veya Bayii olduğuna dair belge aranacaktır. Montaj esnasında Yetkili Servis belgesi ibraz edilecektir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Montajı yapılan ürün ile ilgili 2 yıl boyunca her türlü arızaya karşı Garanti Taahhütnamesi verilecektir. 

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Cihaz Akredite olmuş bir kuruluş tarafından düzenlenmiş TSE veya CE sertifikası ile teslim edilecektir. Ürünün GAZMER' e kayıtlı olacaktır. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

İ     L    A    N

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜN’DEN Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 2024 Yılı Buğday,Tritikale ve Ayçiçeği hasadı Hizmet işi satın alınacaktır.

İLAN

T.C. LÜLEBURGAZ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN ESAS NO : 2023/1019 Esas Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Fatma CEYLAN'aait veraset davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara

LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas no: 2022/220 Karar no: 2024/33 Mahkememizde açılan Kamulaştırma davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 1-Dava konusu Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesi Kayabeyli Köyü 2316 parsel sayılı taşınm

Comments


bottom of page