top of page

ILN01943086

LÜLEBURGAZ İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞEFLİĞİ SOSYAL TESİSLERİNİN GENEL TEMİZLİK, SOSYAL TESİSLER HİZMETLERİ, BAHÇE VE AĞAÇ BAKIMI İLE ISI MERKEZİ KALORİFER YAKMA İŞLERİNİN 12 AY SÜRE İLE 6 KİŞİ İŞLETİLMESİ

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


Lüleburgaz İdari ve Sosyal İşler Şefliği Sosyal Tesislerinin genel temizlik, sosyal tesisler hizmetleri, bahçe ve ağaç bakımı ile ısı merkezi kalorifer yakma işlerinin 12 ay süre ile 6 kişi işletilmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1367014

1-İdarenin

a) Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : AMBARLI MAH DOLUM TESISLERI YOLU MEVKII 34315 AMBARLI AVCILAR/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 2128759100 - 2128759113

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Lüleburgaz İdari ve Sosyal İşler Şefliği Sosyal Tesislerinin genel temizlik, sosyal tesisler hizmetleri, bahçe ve ağaç bakımı ile ısı merkezi kalorifer yakma işlerinin 12 ay süre ile 6 kişi işletilmesi

b) Niteliği, türü ve miktarı : Lüleburgaz İdari ve Sosyal İşler Şefliği Sosyal Tesislerinin genel temizlik, sosyal tesisler hizmetleri, bahçe ve ağaç bakımı ile ısı merkezi kalorifer yakma işlerinin 12 ay süre ile 6 kişi işletilmesi - Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğüne Bağlı Lüleburgaz İdari ve Sosyal İşler Şefliği Lüleburgaz/KIRKLARELİ

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.12.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel sektörde yapılan Personel çalıştırılmasına dayalı her türlü hizmet alımı işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.


8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.


9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.


14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page