top of page

İLAN NO: 1931349

İHALE İLANI

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI (TPAO)

TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ


ÇELİK SAPLAMA VE SOMUNLAR mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:


İKN

:

2023/1282867

1-İdarenina) Adı

:

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Dere Mahallesi Edirne Bayırı Mevkii TPAO Küme Evleri

LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

2884274666- 2884172269

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza

kullanılarak indirilebileceği internet sayfası


:


2-İhale konusu mal alımına) Adı

:

ÇELİK SAPLAMA VE SOMUNLAR

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

12 kalem malzemeden oluşan Çelik Saplama ve Somunlar Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Dere Mahallesi Edirne Bayırı Mevkii E-5 Karayolu Üzeri

Lüleburgaz/KIRKLARELİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Bu sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde teslim edilmesi gerekmektedir.

d) İşe başlama tarihi

:

Bu sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren işe başlanır.

3-İhalenina) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

22.11.2023- 10.00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri

(e-tekliflerin açılacağı adres)

:

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU TUNA TOPLANTI SALONU4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç) /üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

12 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

S.S.ALPULLU PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Kooperatifimizin 2023 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Temmuz 2024 Pazar günü saat 11:00’de Alpullu Şeker Stadı Alpullu/Babaeski/Kırklareli’nde aşağıd

T.C.LÜLEBURGAZ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/23 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya il

T.C.LÜLEBURGAZ1. İCRA DAİRESİ

2024/43 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya il

コメント


bottom of page