top of page

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIM İŞİ LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ILAN NO: 01906788 Akaryakıt Ürünleri Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1078796


1-İdarenin

a) Adı:LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi:

İSTİKLAL MAH. ÖZGÜRLÜK CAD. NO:115 - 39750 LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ

c) Telefon ve faks numarası:

2884171073 - 2884174779

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:Akaryakıt Ürünleri Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı:

230.000 LT Motorin PPM , 15.000 LT Kurşunsuz Benzin 95 Oktan - Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Lüleburgaz Belediyesi Destek Hizmetleri Biriminde bulunan dolum tankları

ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliği ile ihtiyaca göre sipariş tarihinden itibaren 1 (bir) işgünü içerisinde peyderpey 01.01.2024 tarihinden 31.12.2024 tarihine kadardır.

d) İşe başlama tarihi:01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:07.11.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):İhale Komisyonu Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a) İsteklinin yetkili satıcı olduğunu gösteren belge b) Alımı yapılacak akaryakıt ürünleri için TSE Standartı veya TÜPRAŞ Spesifikasyonuna uygunluk belgesi c) T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından verilen K1 yetki belgesi d) T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen Bayilik Lisansı (İstasyonlu) e) T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınmış Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

f)5015 sayılı petrol piyasası kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca , isteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda , enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)’ndan alınmış ve vize süresi geçmemiş dağıtıcı lisansı.

g)İstekliler Akaryakıt ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise ; İstekliye ait Akaryakıt istasyonunun, verildiği tarih itibariyle ilgili kamu kurumundan aldığı işyeri açma ve çalışma ruhsatını teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak AKARYAKIT alım ve satımı kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

LÜLEBURGAZ 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı :2023/195 Esas Van İli, Özalp İlçesi, Günyüzlü Mahallesi /Köyü, Cilt No:45, Hane No:21, BSN:25' da kayıtlı, Vahdettin ve Dilşah'tanolma, 07.08.1963 doğumlu, 19595784974 T.C. Kimlik Numaralı GÜZEL

T.C. LÜLEBURGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU2023/54 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara

İ     L    A    N

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜN’DEN Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 2024 Yılı Buğday,Tritikale ve Ayçiçeği hasadı Hizmet işi satın alınacaktır.

Comments


bottom of page