top of page

1908588

İLAN BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Büyükkarıştıran Beldesi, Küçükkarıştıran Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı’na ait olan yukarıdaki tabloda Tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen 25 Adet Arsa vasıflı Taşınmaz, 02.05.2023 tarih ve 22 sayılı meclis kararı ve 10.10.2023 tarih ve 48 sayılı Encümen Kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre ”Açık Teklif Usulü” ile 06/11/2023 Pazartesi – 07/11/2023 Salı – 08/11/2023 Çarşamba Günleri tabloda belirtilen saatlerde , Belediyemiz Meclis Salonu’nda Belediye Encümeni (ihale komisyonu) huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

  1. Tahmini Satış Bedelinin % 3 (yüzdeüç)’ü Geçici Teminat olarak alınacaktır. Posta ile başvuruda bulunacak isteklilerin iadeli taahhütlü olarak gönderecekleri teklif mektubu ile diğer belgelerin ihale saatine kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ulaşması gerekmekte olup , 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 38 inci maddesi hükümleri uygulanacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

  2. Geçici Teminatın Teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekli ve içeriğinin 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Banka Teminat Mektubu Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları "süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.

  3. İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;

A)Gerçek kişiler için;

1) İhaleye katılım için dilekçe

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi

3)Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi

4)Tebligat için adres beyanı

5) Geçici teminat yatırdığına dair makbuz

6) İkametgah sureti

7) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Borcu Yoktur Belgesi

B) Tüzel kişiler için:

1) İhaleye katılım için dilekçe

2) İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)

3) Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde)(aslı)(Ticaret ,Sanayi odası vb.)

4) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ,imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)

5) Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz

6) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(aslı veya noter onaylı)

7) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Borcu Yoktur Belgesi

4. Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihleri itibari ile ihale saatine kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

5. İhaleye katılan talep sahipleri satış şartnamesi ve eklerinde belirtilen hususları incelemiş ve kabul etmiş sayılır. Teklif sahipleri taşınmazların mevcut hukuki ve filli durumu (kiracı, işgalci, hasar, hisse, imar, iskân, tapu kütüğü bilgileri, takyidat bilgileri vb.) ile görmüş, beğenmiş, ilgili kamu kurum ve kuruluşundan her türlü araştırmayı yaparak, taşınmazı mevcut ve yasal durumu ile kabul etmiş sayılır.

6. İhaleye katılacakların ihale günü olumsuzluk yaşamaması adına en az bir gün önceden evraklarını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne kontrol ettirmeleri ve ihale şartnamesini incelemeleri gerekmektedir.

7. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesinin her sayfasını imzalayacak olup sonrasında aykırı bir talepte bulunamazlar.

8. Belediyemiz Encümeni (ihale komisyonu) ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

9. İhale ve şartname hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Büyükkarıştıran Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden görülebilir.

10. İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, İhale Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.SIRA NOİLİ İLÇESİBELDE MAHALLE MEVKİİADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2)HİSSENİTELİĞİİMAR DURUMUTahmini Satış BedeliGeçici Teminat Bedeli ( %3)İhale Tarihiİhale Saati1KIRKLARELİLÜLEBURGAZBÜYÜKKARIŞTIRANKÜÇÜKKARIŞTIRANMEZARLIK ALTI5022575,88 m²TAMARSAKONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT1.094.172,00 TL32.825,16 TL06.11.202310:002KIRKLARELİLÜLEBURGAZBÜYÜKKARIŞTIRANKÜÇÜKKARIŞTIRANMEZARLIK ALTI5023575,00 m²TAMARSAKONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT1.092.500,00 TL32.775,00 TL06.11.202310:303KIRKLARELİLÜLEBURGAZBÜYÜKKARIŞTIRANKÜÇÜKKARIŞTIRANMEZARLIK ALTI5024575,00 m²TAMARSAKONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT1.092.500,00 TL32.775,00 TL06.11.202311:004KIRKLARELİLÜLEBURGAZBÜYÜKKARIŞTIRANKÜÇÜKKARIŞTIRANMEZARLIK ALTI5026500,00 m²TAMARSAKONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT950.000,00 TL28.500,00 TL06.11.202311:305KIRKLARELİLÜLEBURGAZBÜYÜKKARIŞTIRANKÜÇÜKKARIŞTIRANMEZARLIK ALTI22659643,28 m²TAMARSAKONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT1.350.888,00 TL40.526,64 TL06.11.202314:006KIRKLARELİLÜLEBURGAZBÜYÜKKARIŞTIRANKÜÇÜKKARIŞTIRANMEZARLIK ALTI22658555,34 m²TAMARSAKONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT1.166.214,00 TL34.986,42 TL06.11.202314:307KIRKLARELİLÜLEBURGAZBÜYÜKKARIŞTIRANKÜÇÜKKARIŞTIRANMEZARLIK ALTI22657646,68 m²TAMARSAKONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT1.358.028,00 TL40.740,84 TL06.11.202315:008KIRKLARELİLÜLEBURGAZBÜYÜKKARIŞTIRANKÜÇÜKKARIŞTIRANMEZARLIK ALTI22656733,44 m²TAMARSAKONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT1.540.224,00 TL46.206,72 TL06.11.202315:309KIRKLARELİLÜLEBURGAZBÜYÜKKARIŞTIRANKÜÇÜKKARIŞTIRANKÖYİÇİ22650536,44 m²TAMARSAKONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT1.126.524,00 TL33.795,72 TL06.11.202316:0010KIRKLARELİLÜLEBURGAZBÜYÜKKARIŞTIRANKÜÇÜKKARIŞTIRANMEZARLIK ALTI22651576,40 m²TAMARSAKONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT1.210.440,00 TL36.313,20 TL06.11.202316:3011KIRKLARELİLÜLEBURGAZBÜYÜKKARIŞTIRANKÜÇÜKKARIŞTIRANMEZARLIK ALTI22652614,74 m²TAMARSAKONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT1.290.954,00 TL38.728,62 TL07.11.202310:0012KIRKLARELİLÜLEBURGAZBÜYÜKKARIŞTIRANKÜÇÜKKARIŞTIRANMEZARLIK ALTI22653653,02 m²TAMARSAKONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT1.371.342,00 TL41.140,26 TL07.11.202310:3013KIRKLARELİLÜLEBURGAZBÜYÜKKARIŞTIRANKÜÇÜKKARIŞTIRANMEZARLIK ALTI22654687,85 m²TAMARSAKONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT1.444.485,00 TL43.334,55 TL07.11.202311:0014KIRKLARELİLÜLEBURGAZBÜYÜKKARIŞTIRANKÜÇÜKKARIŞTIRANKÖYİÇİ4989500,00 m²TAMARSAKONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT1.050.000,00 TL31.500,00 TL07.11.202311:3015KIRKLARELİLÜLEBURGAZBÜYÜKKARIŞTIRANKÜÇÜKKARIŞTIRANKÖYİÇİ4988500,00 m²TAMARSAKONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT1.050.000,00 TL31.500,00 TL07.11.202314:0016KIRKLARELİLÜLEBURGAZBÜYÜKKARIŞTIRANKÜÇÜKKARIŞTIRANKÖYİÇİ4987500,00 m²TAMARSAKONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT1.050.000,00 TL31.500,00 TL07.11.202314:3017KIRKLARELİLÜLEBURGAZBÜYÜKKARIŞTIRANKÜÇÜKKARIŞTIRANKÖYİÇİ4986500,00 m²TAMARSAKONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT1.050.000,00 TL31.500,00 TL07.11.202315:0018KIRKLARELİLÜLEBURGAZBÜYÜKKARIŞTIRANKÜÇÜKKARIŞTIRANKÖYİÇİ4985550,00 m²TAMARSAKONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT1.155.000,00 TL34.650,00 TL07.11.202315:3019KIRKLARELİLÜLEBURGAZBÜYÜKKARIŞTIRANKÜÇÜKKARIŞTIRANKÖYİÇİ4984550,00 m²TAMARSAKONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT1.155.000,00 TL34.650,00 TL07.11.202316:0020KIRKLARELİLÜLEBURGAZBÜYÜKKARIŞTIRANKÜÇÜKKARIŞTIRANKÖYİÇİ4983550,00 m²TAMARSAKONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT1.155.000,00 TL34.650,00 TL07.11.202316:3021KIRKLARELİLÜLEBURGAZBÜYÜKKARIŞTIRANKÜÇÜKKARIŞTIRANKÖYİÇİ4982632,59 m²TAMARSAKONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT1.328.439,00 TL39.853,17 TL08.11.202310:0022KIRKLARELİLÜLEBURGAZBÜYÜKKARIŞTIRANKÜÇÜKKARIŞTIRANKÖYİÇİ4981530,74 m²TAMARSAKONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT1.114.554,00 TL33.436,62 TL08.11.202310:3023KIRKLARELİLÜLEBURGAZBÜYÜKKARIŞTIRANKÜÇÜKKARIŞTIRANKÖYİÇİ4973520,06 m²TAMARSAKONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT1.092.126,00 TL32.763,78 TL08.11.202311:0024KIRKLARELİLÜLEBURGAZBÜYÜKKARIŞTIRANKÜÇÜKKARIŞTIRANMEZARLIK ALTI22655720,83 m²TAMARSAKONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT1.513.743,00 TL45.412,29 TL08.11.202311:3025KIRKLARELİLÜLEBURGAZBÜYÜKKARIŞTIRANKÜÇÜKKARIŞTIRANMEZARLIK ALTI24230532,36 m²TAMARSAKONUT ALANI, TAKS=0.25, KAKS=0.75, 3 KAT1.011.484,00 TL30.344,52 TL08.11.202314:00


21 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

T.C.LÜLEBURGAZ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/23 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya il

T.C.LÜLEBURGAZ1. İCRA DAİRESİ

2024/43 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya il

İLAN

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 1- Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğünce 2024 yılı çalışma dönemi içerisinde 6.400 Ton Hasadı İşletme tarafından yapılan Has

Commentaires


bottom of page