top of page

100. YILDA LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAKİ İLGİNÇ RASTLANTI!


1923 LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANI; DR. AHMET BEY (ÇELTİK)

2023 LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANI; DR. MURAT GERENLİ

Lüleburgaz Belediyesi 1870’te kurulmuş, 1923’te Cumhuriyetin ilan edildiği dönemde kentin belediye başkanı Dr. Ahmet Bey’dir. Bu tarihsel süreçte İlginç bir rastlantı gerçekleşmiştir. 100 yıl boyunca pek çok meslekten kişiler belediye başkanlığı yapmış ancak rastlantı 100. Yılda gerçekleşmiştir. 2023 yılında belediye başkanı Dr. Murat Gerenlidir.

Bu rastlantıya değindikten sonra sizlere Lüleburgaz Belediyesinin kuruluşundan bahsedelim:

Osmanlı’da yüzlerce yıl süren geleneksel monarşik yapı, Tanzimat Dönemiyle başlayan değişim süreci sonunda,  siyasi olarak yerel demokratik siyasi platformların oluşmaya başlamasıyla değişmeye başlamıştır. Ülke çapında olduğu gibi Trakya’da ve kentimiz Lüleburgaz’da da çağdaş anlamdaki siyasetin, belediyelerin kurulması ve bu teşkilatların seçimleriyle başladığını görmekteyiz.

Osmanlı Devletinde, yerel yönetim birimi olarak bugünkü anlamda ilk belediye yönetiminin kurulması girişimleri Tanzimat’ı izleyen yıllarda ve özellikle 1854-1856 Kırım Savaşı sırasında batı ülkeleri ile artan temas sonunda ortaya çıkmış, Fransız komün idarelerinden örnek alınarak 1855 yılında İstanbul’da ilk kez belediye kuruluşu denemesine girilmiştir. Kurulan belediyenin (şehremaneti) karar ve yürütme organları; şehremini ve şehir meclisinden oluşmaktaydı. İhtisab Nezaretini ortadan kaldıran şehremanetinin şehrin zorunlu ihtiyaç maddelerinin sağlanmasına dikkat etmek, narh koymak ve uygulatmak, yol ve kaldırım yaptırıp onarmak, temizlik işleri ve esnafın kontrolü gibi görevleri bulunmaktaydı

 İlk modern belediye yönetiminin kurulması, Kırım Savaşı sırasında
Osmanlı Devletine müttefik etkisiyle olmuştur. Çünkü o dönemde İstanbul’da yüz binin üzerinde yabancı yaşamaktaydı ve Avrupalı devletler, bu uyrukların modern, bakımlı, temiz bir şehirde yaşamalarını istemekteydiler. Dolayısıyla Şehremaneti, o dönem için önemli sayılabilecek, batılı ülkelerdeki komünlerin üstlendikleri benzer görevleri yapmak üzere oluşturulmuştu.

 İstanbul dışında(taşra’da) modern belediye örgütlenmesine 1864 Vilayet Nizamnamesi ile başlandığı görülmektedir. 1870 Tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi ile de teyit edilen nizamname ile Vilayet, Sancak ve Kaza merkezlerinde birer belediye teşkilatı kurulacaktı. Belediyenin atanma ile göreve gelen Belediye Reisi ve seçimli üyelerden kurulu belediye meclisi bulunacaktı. Ancak bu belediyeler birçok kazada kurulamamıştır.

Oysaki taşradaki yapı 1870 yılına kadar “geleneksel örgütlenmeler” içerisinde olmuştur. O günün şartlarında bazı kaza merkezlerinde birer belediye teşkilatı kurulmaya başlanmıştır. Belediyenin atanma ile göreve gelen belediye reisi ve seçimli üyelerden kurulu belediye meclisi bulunacaktır. O dönemin koşullarında Osmanlı Yönetimi pek çok olumsuzluklar yaşamasına rağmen Lülebergos (Lüleburgaz) gibi yerleşim yerlerinde belediye teşkilatları kurulabilmiştir.

Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde: 10.000 cıvarında  Bergos ve Lülebergos arşiv belgesi taraması yaparak belediye ile ilgili belgeler aradık.  (Bu belgelerin tümünün numarası ve kaydı bizdedir.) Edirne Vilayeti Tekfurdağı Sancağı Lülebergos Kazası, Vilayet Salnamelerinin Lülebergos Belediyesi İle ilgili tüm belgelerin taraması yaptık.

 Sonuç olarak;

  Binlerce belge içinde Lülebergos Belediyesi ile ilgili belgeyi Başbakanlık Osmanlı Arşivi  H. 1287 [1870] Edirne Vilayeti Salnamesi  Lülebergos  Kazası 1870 (S:106-107) te bulduk. 1870’te  Bergos’un belediye başkanı: 


Ethem Bey 

* Bergos’un  Belediye Meclis Üyeleri:

Mehmed Ağa 

Andon Ağa 

Yorgaki Ağa 

Katip Hasan Efendi 

Sandık Emini Mihalaki Ağa

NOT: 1870 -2024 YILLARI ARASINDAKİ TÜM BAŞKAN VE MECLİS ÜYELERİ MEVCUT OLUP SİZLEREBİRKAÇ ÖRNEK VERMEK İSTEDİK.

1900 yılı Belediye Meclisi

Reis Mestan Efendi

Aza Kamil Efendi

Aza Hafız Rıfat Efendi

Aza Haci Kostandi Ağa

Tabib Ahmed

Kâtib ve Sandık Emini Kostaki Efendi

1942 - 1947  yılı Belediye Meclisi

Belediye Başkanı Kemal Çerman (CHP)

Belediye Meclisi:

Dr.Nejat Benerin,Mehmet Torkan,İskender Kesen,Neşet Çal,

Hüseyin Avni Göral,Mehmet Suyolcu,Ahmet Yenice,Yusuf Mutlu,

Ahmet Şimşek,Mehmet Ali Ercile,Beytullah Aksu,Ahmet Aksu,

Sadullah Özdemir,İhsan Kalender,Şükrü Ersoy.

1984- 1989 Belediye Meclisi

Belediye Başkanı Ahmet Sezal Özbek(ANAP)

Belediye Meclisi:

Halil İbrahim Kuroğlu,İ.Sermet Özüer,Murat Kalecik,Hilmi Özhisar,Mehmet Ceylan,İsmail Çiçekdal,Dündar Kale,Zeynel Cebelli,Nuri Açıkgöz,Hüsrev Durmaz,İzzet Pehlivan,Hüseyin Geyik,Bora Altan,Cengiz Yılmazoğlu, Dündar Peker.

 2019 - 2024 Belediye Meclisi

Belediye Başkanı Murat  Gerenli (CHP)

Belediye Meclisi: Aytül Çiloğlu, Leyla Gencer, M. Kemal Özbek, İsmail Yurdatapan, Fikri Şentürk, Günsel Solak, Kemal Pektaş, Ayfer Küçükhan, Fuat Baldırlı, Deniz Şahin, Görkem Şişko, H. Gülcan Ayışığı, İlhami Zafer Girgin, Tamer Ermut, Erol Özgür,  Mine Dibek, Talat Aydın, Arda Özkan, Burcu Sacbancılar, Oğuz Kaan Kozar, Darcan Yılmazoğlu, Ali Aydemir, Gökdeniz Sezer, Ahmet E. Gültekin, Nihal Organ, Metin Küçük, Zeynep Gündüz,  Sedat Demir, Ömer Aydın.

2024 - 2029 Belediye Meclisi

Belediye Başkanı Murat Gerenli (CHP)

Belediye Meclisi: Kemal Pektaş- Aytül Çiloğlu-Veli Öner-Derya Aktan-Umut Kurt-Görkem Şişko-Tamer-Ermut-Fikri Şentürk-Gönül Çelik- İsmet Karabayır-Emrah Arslan-Furkan Çolak-A. Eren Gürtekin-Ayça Cebilli-Recep Ay-Halis Kutlu-Metin Özkan-Eylül Çoğu-Başak Özkul-Nurgül Erbaş-İsa Akbıyık-Ali Deroğlu-Sedat Demir-Cemalettin Türkoğlu-Esra Kalecik Akkuş-Cafer Yıldız-Sedat Kum.

1870 -2024 YILLARI ARASINDAKİ  LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLARI    

Edhem Bey     1870 – 1872

İzzet Efendi  1873 – 1877

Ali Bey  1883-1884

Edhem Bey     1884-1885

Hacı Eşref Bey 1885 – 1886

Ahmed Bey    1887 – 1889

Hafız Rıfat Efendi  1890 – 1895

Ahmet Efendi (Vekil) 1896-1897

Hasan Efendi  1897-1898

Mestan Efendi  1898 – 1900

Rıfat Efendi1  901 – 1902

İsmail Efendi  1918 – 1919

Dr. Ahmet Bey  1920

Rüstem Bey  1930 – 1932 (CHP)

Kemal Kendi  1932 – 1937 (CHP)

Ali Rahmi Pektaş  1937 – 21 Mart 1938-istifa( CHP)

İsmail Hakkı Artan  1938   -28 Mart – Temmuz 1938 (CHP)

Sadullah Özdemir  1938 – 1939

Mehmet İrfan Sunter  1939 – 2.11.1942 (CHP)

Kemal Çerman  2.11.1942 (I. Kez) – 3.6.1946 (II. Kez) – 1.12.1947

(görevden el çektirildi)  (CHP)

İsmail Baydar   05.05.1948 – 3.9.1950 (CHP)

Ömer Lütfü Sönmezışık         3.9.1950 – 11.7.1952 (görevden el çektirildi.) (DP)

Kamil Onas    11.7.1952 – 15.11.1955 (DP)

Feyzullah Çarıkçı 15.11.1955 (23 Aralık 1955 istifa) (DP)

3.12.1956 geri dönüş – 24.9.1957 (I. Kez)

24.11.1958 – 5.6.1960 (II. Kez)

Ömer Çetintaş  1960 – 17 Kasım 1963 (kaymakam)

İrfan Oruç 19.11.1963 – 2.6.1968 (I. Kez) (AP)

2.6.1968 – 9.12.1973 (II. Kez) (AP)

Erol Bülent Yalçınkaya  9.12.1973 – 11.12.1977 (AP)

Özcan Değirmencioğlu 11.12.1977 – 12.12.1980 (12 Eylül 1980) (CHP)

Gürem Kutman                                           8.11.1980 – 7.10.1983 (Askeri atama)

Ahmet Sezal Özbek 25.3.1984 – 26.3.1989 (I. Kez) (ANAP)

26.3.1989 – 30.8.1991 (II. Kez) (ANAP)

Çetin Yelmez  20.12.1991 – 27.3.1994 (I. Kez)  SHP 27.3.1994 – 18.4.1999 (II. Kez) SHP

Emin Halebak  28.4.1999 – 28.3.2004 (DSP)

II. Kez:28.3.2004 – 29.3.2009(DSP)

III. Kez; 29.3.2009 -  4. 2014 (CHP)

IV. Kez; 4. 2014- 26.4.219 istifa(CHP)

Dr. Murat Gerenli 4.5.2018 – 31.3.2019 CHP-Meclis seçimi ile)

II.Kez ;Dr. Murat Gerenli 31.3.2019 - (Seçimli CHP)

III.Kez ;Dr. Murat Gerenli 31.03.2024 - (Seçimli CHP)

 

Tarihçi Yazar Ali Arslan tarafından düzenlenmiştir.

 

843 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Bunaldık!

Comments


bottom of page