top of page

TDLYPM-257 TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI DOĞALGAZ VE PETROL ÜRETİM KUYULARININ ULAŞIM YOLLARI İLE LOKASYON SAHALARINDA MUHTELİF İNŞAAT BAKIM-ONARIM İŞLERİ’NİN YAPILMASI-4

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) TEDARİK VE LOJİSTİK DAİRE BAŞKANLIĞITDLYPM-257 TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI DOĞALGAZ VE PETROL ÜRETİM KUYULARININ ULAŞIM YOLLARI İLE LOKASYON SAHALARINDA MUHTELİF İNŞAAT BAKIM-ONARIM İŞLERİ’NİN YAPILMASI-4 yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/610817

 

1-İdarenin

a) Adı

:

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) TEDARİK VE LOJİSTİK DAİRE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Vergi Dairesi: ULUS Vergi Numarası : 8790032784 Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Cad. No.10 06530 Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3122072000 - 3122869073

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

TDLYPM-257 TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI DOĞALGAZ VE PETROL ÜRETİM KUYULARININ ULAŞIM YOLLARI İLE LOKASYON SAHALARINDA MUHTELİF İNŞAAT BAKIM-ONARIM İŞLERİ’NİN YAPILMASI-4

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

150 saat ekskavatör, 150 saat greyder,750 saat kazıcı yükleyici, 150 saat kamyon, 150 saat silindir, 100.000 m3 hafriyat, 15.000 ton tüvenan, 7.500 ton balast, 2.500 m3 beton kırımı, 25.000 ton ocak malzemesi nakli, 1200 m3 hazır beton(kalıp dahil) 2.000 m2 jeomembran, 20 ton çelik hasır, 20 ton inşaat demiri, 10.000 kg çelik imalat, 1.000 m2 yağlı boya, 4.000 m2 dış cephe boyası vb.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale İlleri

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

07.06.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Türkiye Petrolleri A. O. Gen Müd. İhale Binası Söğütözü mah. Nizami Gencevi cad. no:10 Çankaya ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(B) ÜSTYAPI BİNA İŞLERİ

III. GRUP:BİNA İŞLERİ

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat MühendisliğiMimarlık

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:50Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır


 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat DışıUnsur Puanı

Ekskavatör (paletli) (260 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti

0,95%

1,43%

0,6

Greyder (210-230 HP) 1 saatlik ücreti

0,82%

1,23%

0,51

Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti

2,29%

3,44%

1,43

Kamyonun 1 saatlik ücreti (40 tn kapasiteli, çift çeker)

0,3%

0,46%

0,19

Titreşimli Silindirle Sıkıştırma (9-11 ton - 11 ton Dâhil statik ağırlık ve 18-22 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+ paletli traktör takriben 66-86 HP)

0,56%

0,85%

0,35

Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı)

12,37%

18,56%

7,71

Düz işçi (inşaat işçisi)

0,6%

0,9%

0,38

İnşaat Ustası

0,92%

1,39%

0,58

Lokasyon sahasına 5 x 4 x 2 metre ebatlarında flare çukuru açılması, etrafına 2m yüksekliğinde (2") lik demir direkli kafes teli ile himaye çiti çekilmesi ve iş bitiminde kapatılması

2,59%

3,89%

1,62

Lokasyon sahasına 6 x 4 x 2 metre ebatlarında mut-pit çukuru açılması ve etrafına 2m yüksekliğinde (2") lik demir direkli kafes teli ile himaye çiti çekilmesi ve iş bitiminde kapatılması

2,76%

4,15%

1,73

Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 25 mm. (1") lik temel malzemesi temini (tüvenan)

7,17%

10,75%

4,48

Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 50 mm (2 inç) lik temel malzemesi temini (Balast)

3,49%

5,23%

2,18

Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması

2,49%

3,74%

1,56

50 km mesafeye nakliye fiyatı ( Balast, tüvenan malzeme ve beton molozun nakli için kullanılacak)

8,61%

12,92%

5,38

Her türlü inşaatta (Kirişli ve kutu menfezler, köprüler ve betonarme kazık hariç, plak ve kompozit menfezler dahil) kuruda veya suda her dozda demirli beton ( 30/37 hazır beton harcı ile) (Kalıp dahil)

11,3%

16,86%

7,03

2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması

1,57%

2,36%

0,98

Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m² (10,000 kg/m² dahil)

1,53%

2,29%

0,96

Ø 8- Ø 16 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması

1,63%

2,44%

1,02

Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri)

2,64%

3,96%

1,65

Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas 2 kat sentetik boya yapılması

0,6%

0,9%

0,38

0-100 KM Arası İş Makinesi Nakli

1,97%

2,96%

1,23

3,50 m yüksekliğinde betonarme direkli kafes teli ile himaye çiti yapılması işçiliği (Beton direkler ve kafes tel idare tarafından verilecektir)

2,9%

4,36%

1,82

2m yüksekliğinde betonarme direkli kafes teli ile himaye çiti yapılması( direk ve kafes tel yükleniciye ait)

3,47%

5,2%

2,17

Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) ( iskele dahil)

1,11%

1,67%

0,7

Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe)

0,94%

1,42%

0,59

Ocak taşından istenilen tipte konkasörle kırılmış ve elenmiş mıcır temini ( 2, 3, 4 numara vb. mıcırlar)

2,19%

3,28%

1,37

Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)

1,11%

1,67%

0,7

Beton üzerine sertleştirici ve kesme işlemi yapılması

0,92%

1,38%

0,57

Makine ile serme (kırmataş, kum, çakıl vb malzeme)

0,2%

0,31%

0,13

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Bunaldık!

Comments


bottom of page