top of page

ILN01915812

KÖPRÜ VE TAŞKIN KORUMA İNŞAATI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-11.BÖLGE EDİRNE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kırklareli - Lüleburgaz - Hamitabat Köyü Yerleşim Alanı ve Tarım Alanlarının Kaynar Deresi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2023/1073030 1-İdarenin a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-11.BÖLGE EDİRNE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Eski Terminal Yanı 22100 . EDİRNE MERKEZ/EDİRNE c) Telefon ve faks numarası : 2842148185 - 2842253194


ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- İhale konusu yapım işinin a) Adı : Kırklareli - Lüleburgaz - Hamitabat Köyü YerleşimAlanı ve Tarım Alanlarının Kaynar Deresi b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Menfez, 1533 m. Taşpere Kanal, Taban Betonu ve 3 adet Yaya Yöprüsü,2 Adet Kutu Menfez,Tersip Bendi Yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kırklareli ili: Lüleburgaz - Hamitabat Köyü ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 420 (DörtYüzYirmi) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 3- İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.11.2023 - 10:30


b) İhale komisyonunun toplantıyeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 112. Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu MERKEZ / KIRKLARELİ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterenbilgiler 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriğiİdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriğiİdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamıalt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermeküzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunanticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbestmuhasebeci mali müşavirtarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihtengeriye doğru son bir yıldırkesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzeriş olarak kabuledilecek işler ve benzer işleredenk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede;11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan iş gruplarından ; (A) Altyapı İşlerinde ,IX.Grup:Su Yapıları,I.Grup:Köprü ve Viyadük İşleri, benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisi


5. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliffiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlarda dikkate alınarakbelirlenecektir. Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı+ Fiyat Dışı Unsur Puanı İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken; Toplam Puan= ( (En Düşük TeklifFiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı)X İdarece girilenTeklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı Teklif Fiyat Puanı:50 Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50 Fiyat Dışı UnsurDeğerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 ) Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplamayapılmış olması halinde,gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplamteklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatikolarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır. Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır İş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı Unsur PuanıYaşta ve/veya kuruda, her cins zeminde kazı yapılması, hafriyat ın dolguya / döküm sahasına / araziye serilmesi6,27%11,65%4,48Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu yapılması3,89%7,22%2,78Harçlı taş pere imalatı yapılması33,45%62,12%23,89Moloz taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması3,01%5,6%2,15Her türlü beton / betonarme imalat için kullanılacak C20/25 bet onu8,22%15,26%5,87Her türlü beton / betonarme imalat için kullanılacak C30/37 bet onu2,02%3,75%1,44Her türlü betonarme imalatta kullanılacak inşaat demiri3,77%7%2,69Her türlü profil demiri ve çelik sac ile imalat yapılması, yerine konulması, boyanması3,58%6,64%2,55Prefabrik kiriş imalatı için öngerme halatı ile germe işlemi yapı lması (çelik dahil)1,73%3,21%1,24 Grup Adı : İş Grubu 1 Tatbikat projelerinin hazırlanması (Harita, statik hesap v s.)Kayadan gayrı her cins dolgu malzemesinin temini, dolguy a konulması, nakliyesiDemirli - demirsiz her türlü imalatın kırılarak kaldırılmasıHer türlü beton / betonarme imalat için kullanılacak C16/2 0 betonuPanel çit ile korkuluk yapılmasıØ 200 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusuForekazık için delik açılması ( 80 cm çapında beton dahil)Elastomer mesnet temini ve montajıBoyuna genleşme derzi temini ve montajıPrekast cephe panelleri yapılması ve yerlerine konulması (C25/30 hazır beton harcı ile) Kısım Adı : Kırklareli - Lüleburgaz - Hamitabat Köyü YerleşimAlanı ve Tarım Alanlarının Kaynar Deresi Gruba ait kalemler İş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı Unsur Puanı 4,07% 7,55% 2,91


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsizolarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklifverecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.


8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.


9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarıile bu iş kalemleri için teklif edilenbirim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplambedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerineihale yapılan istekliile birim fiyatsözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzerekendi belirleyecekleri tutardageçici teminat vereceklerdir.


12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.


13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.


14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


15. Diğerhususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.


16/07/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır

13 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

neet

Comments


bottom of page