top of page

İLAN NO: 1923987

T.C.

BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYESİ

İ L A N

1. Tapu kayıtlarında Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Büyükkarıştıran Beldesi Yıldırım Mahallesi – Cumhuriyet Caddesi, 263 Ada 8 Parselde bulunun Mülkiyeti Büyükkarıştıran Belediyesi’ne ait olan 6D Numaralı İşyeri Niteliğindeki 1 Adet bağımsız bölüm, 24.10.2023 tarih 49 sayılı Encümen Kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesince Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2. İhale aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte Büyükkarıştıran Belediye Encümeni huzurunda Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

3. Geçici teminat tutarı Yıllık Tahmini Kira Bedelinin %3 ’üdür. Geçici teminat nakit olarak Belediyemiz veznelerine yatırılmalıdır. Geçici Teminatın Teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekli ve içeriğinin 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış, Devlet İhale Genelgesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Banka Teminat Mektubu Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları ’süresiz ve limit içi’ olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.

4. İşyerinin kira süresi yer teslimiyle başlayacaktır.

NO

İhaleye Konu Taşınmazın Adresi

Taşınmazın Nevi

Taşınmaz m²

Kiralama Süresi

Yıllık Tahmini Kira Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)%3

İhale Tarih ve Saati

1

Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Büyükkarıştıran Beldesi, Yıldırım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:6D

İş Yeri

23,00 m²

36 Ay

33.000,00 TL (OtuzbinTürk Lirası)

900,00 TL

(DokuzyüzTürkLirası)

14/11/2023

–  14:00

5. Ödeme, İhale bedeli üzerinden aylık olarak ödenecektir. (36 Ay)

6. İhaleyi alanın ihaleden vazgeçmesi halinde geçici teminatının tamamı gelir kaydedilir. İhalesi uhdesinde kalan, ihale bedeli üzerinden %6 kesin teminat yatırıp sözleşme imzalanır.

7. İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;

A)Gerçek kişiler için;

1) İhaleye katılım için dilekçe   2) Nüfus  cüzdanı fotokopisi   3)Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi   4)Tebligat için adres beyanı   5) Geçici teminat yatırdığına dair makbuz   6) İkametgah sureti   7) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Borcu Yoktur Belgesi

B) Tüzel kişiler için:   1) İhaleye katılım için dilekçesi

2) İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı) 3) Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde)(aslı)(Ticaret, Sanayi odası vb.) 4) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ,imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)   5) Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz

6) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(aslı veya noter onaylı)  7) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Borcu Yoktur Belgesi

8. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününe kadar Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

9 . İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

10. İhaleye sunulan her işyeri için ayrı ihale dosyası hazırlanacaktır. İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir. İhale şartnamesi Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir.

İlanen duyurulur. 01.11.2023

Ertuğrul ÇAMLICA

Belediye Başkanı


16 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

neet

Commentaires


bottom of page