top of page

AKÜ ALIMI

DEVLET HASTANESİ -LÜLEBURGAZ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI Akü Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/716398

 

1-İdarenin

a) Adı

:

DEVLET HASTANESİ -LÜLEBURGAZ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

D 100 Karayolu Üzeri Yeni Sanayi Karsisi 39750 LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

2884177028 - 2884131046

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Akü Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

12 V 100 AHB BAKIMSIZ KURU AKÜ 120 ADETAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

27.06.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Lüleburgaz Devlet Hastanesi İdari Birim Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Sanayi Sicil BelgesiYetkili Satıcı Belgesi

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Çevre ve Uyum BelgesiDiğer BelgelerTSE Belgeleri

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

EVRENSEKİZ YOLU ÜZERİ YENİ MEZARLIK ADA YAPIM İŞİ

EVRENSEKİZ YOLU ÜZERİ YENİ MEZARLIK ADA YAPIM İŞİ LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜEvrensekiz Yolu Üzeri Yeni Mezarlık Ada Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesi

LÜLEBURGAZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı :2023/224 Esas Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Gençlik Mah/köyü, Cilt No:52 Hane No:10, BSN: 7 de kayıtlı , Sinan ve Selen'den olma, 04.05.2017 doğumlu, 60445012372 T.C. Kimlik Numaralı Sualp

Comentarios


bottom of page