top of page

3 KALEM HASTANE MEFRUŞATI ALIMI

DEVLET HASTANESİ -LÜLEBURGAZ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI3 Kalem Hastane Mefruşatı Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/196787

 

1-İdarenin

a) Adı

:

DEVLET HASTANESİ -LÜLEBURGAZ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

D 100 Karayolu Üzeri Yeni Sanayi Karsisi 39750 LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

2884177028 - 2884131046

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

3 Kalem Hastane Mefruşatı Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 KalemAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Lüleburgaz Devlet Hastanesi -Ayniyat Tüketim Depo

ç) Süresi/teslim tarihi

:

sipariş tarihinden itibaren 60 gün içerisinde tüm ürünler teslim edilmiş olacaktır. Teslimat hafta içi mesai saatleri içerisinde hastanenin ilgili depo görevlisine sevk irsaliyesi ile birlikte teslim edilecektir. Teslimat gerekli görüldüğü halde kısmi olarak da teslim edilebilecektir. Şartnameye uygun olmayan ürünler bulunması halinde idare yetkilileri tarafından yükleniciye iade edilip şartnameye uygun ürünler teslim alınacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanması ile beraber işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.02.2024 - 11:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İdari Birim Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

·        İsteklilerin Birim fiyat Teklif Cetvelinde ürünün isminin yanına teklif edilen ürünün markasını yazmaları zorunludur. Ürüne ait teknik şartnamede farklı boy,ölçü.kalınlık, tip,çap,ebat vb... seçenekler belirtiliyorsa birim fiyat teklif cetvelinde belirtilmelidir. 

·        Teknik Şartnamede istenen her türlü bilgi ve belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.

 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

·        İhaleden önce numuneler verilmeyecektir.İhale komisyonu e-ihale sonrasında isteklilerden teklif vermiş oldukları kalem/kalemlere ait numune talebinde bulunacaktır.Numune talebi isteklilere Ekap üzerinden tebligat yöntemi ile bildirilecek olup; numune istem yazısının tebliğini takip eden günden itibaren 5 iş günü içinde numune teslimi idaremize yapılacaktır. Teslim edilen numuneler üzerinde isteklinin unvanı, telefon numarası , ihale kayıt numarası, ihale sıra numarası, ürünün onaylanmış barkod numarası kolay çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde belirtilecek.

·        İstenen süre içerisinde numune getirmeyen istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas no: 2022/220 Karar no: 2024/33 Mahkememizde açılan Kamulaştırma davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 1-Dava konusu Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesi Kayabeyli Köyü 2316 parsel sayılı taşınm

T.C.LÜLEBURGAZ 1. İCRA DAİRESİ

2023/163 TLMT. TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya il

Comments


bottom of page