06 Ağustos 2020 Perşembe
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
HABER DETAYI
LÜLEBURGAZ BELED‹YE BAfiKANLI⁄INDAN (BİB: 2020/138)
HALEN‹N KONUSU: Lüleburgaz Belediyesine ait Kapal› Pazaryeri ve Semt merkezinde bulunan 108 nolu ve 129 nolu ifl yerlerinin, 3 y›l süre ile 2886 Say›l› Devlet ‹hale Kanununun 45. maddesi gere€ince aç›k artt›rma usulü ile ihale flartnamesi dâhilinde kiralanmas› iflidir.
Resmi İlanlar # 28 Temmuz 2020 Salı 07:10
LÜLEBURGAZ BELED‹YE BAfiKANLI⁄INDAN 1-‹HALEN‹N KONUSU: Lüleburgaz Belediyesine ait Kapal› Pazaryeri ve Semt merkezinde bulunan 108 nolu ve 129 nolu ifl yerlerinin, 3 y›l süre ile 2886 Say›l› Devlet ‹hale Kanununun 45. maddesi gere€ince aç›k artt›rma usulü ile ihale flartnamesi dâhilinde kiralanmas› iflidir. 2- ‹HALEYE G‹REB‹LME KOfiULLARI: ‹haleye kat›lmak isteyen isteklilerden afla€›daki koflullar aran›r. 2.1 Yasal ikametgah olmas› (As›l). 2.2 Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi (As›l). 2.3 Ticaret ve/veya Sanayi Odas› belgesi verilmesi. (2020 y›l›na ait as›l veya noter tasdikli) 2.3.1 Gerçek kifli olmas› halinde, ilgilisine göre ba€l› oldu€u oda kayd›, Ticaret ve/veya Sanayi Odas› siciline kay›tl› oldu€unu gösterir belge (2020 y›l›na ait) 2.3.2 Tüzel kifli olmas› halinde, tüzel kiflili€in siciline kay›tl› oldu€u Ticaret ve Sanayi Odas›ndan veya ‹dare Merkezinin bulundu€u yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2020 y›l› için al›nm›fl, tüzel kiflili€in sicile kay›tl› oldu€unu gösterir belge (As›l). 2.4 ‹mza sirküleri verilmesi. (As›l) 2.4.1 Gerçek kifli olmas› halinde noter tasdikli imza sirküleri (As›l). 2.4.2 Tüzel kifli olmas› halinde, tüzel kiflili€in noter tasdikli imza sirküleri. 2.4.3 ‹stekliler ad›na vekaleten ihaleye kat›l›n›yor ise istekli ad›na teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte ifltirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. 2.5 ‹hale flartnamesinin 6.nc› maddesindeki yaz›l› miktarda geçici teminat vermesi. 2.6 fiartname ve eklerinin sat›n al›nd›€›na dair belge. 2.7 ‹steklilerin ortak giriflimi olmas› halinde, ortak giriflim beyannamesi ile ortaklarca imzal› ortakl›k sözleflmesini vermesi (Noter tasdikli) (‹hale üzerinde kald›€› takdirde, noter tasdikli ortakl›k sözleflmesi verir. Ayr›ca grubun bütün ortaklar›, kiralayan idare ile yapacaklar› ihale sözleflmesini flahsen veya vekilleri vas›tas›yla imzalayacaklard›r.) 2.8 Belediyeye borcu olmad›€›na dair belge (As›l). 2.9 Vergi Dairesine halen kay›tl› oldu€una ve borcu bulunmad›€›na dair belge (As›l). 2.10 ‹haleye kat›lacaklar›n ortak giriflimci olmas› halinde 2.1, 2.2, 2.3, 2.3-1, 2.3-2, 2.4-1, 2.4-2, 2-7, 2.8, 2.9, 2.11 her bir ortak giriflimcinin bu maddelerde istenilen belgelere sahip olmas› gerekir. 2.11 ‹dare taraf›ndan haz›rlanm›fl olan flartname ve sözleflmesinin her sayfas› isteklilerce ya da yasal temsilcileri taraf›ndan kaflelenmifl ve imzalanm›fl olacakt›r. Bu imza flartname ve sözleflme hükümlerini aynen kabul edilmifl anlam›ndad›r. 3- TEM‹NATA ‹L‹fiK‹N ESASLAR: 3.1 Geçici teminat ayl›k tahmin edilen bedelin 3 y›ll›k kira bedeli üzerinden %3’ü kadar olan tutard›r. 3.2 Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek de€erler afla€›da gösterilmifltir. 3.2.1 Türk Liras› paras› 3.2.2 Hazine ve D›fl Ticaret Müsteflarl›€›nca belirlenecek bankalar›n verecekleri süresiz ve 2886 Say›l› Yasan›n›n 27. maddesine uygun olarak düzenlenmifl teminat mektuplar›.( Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu menflei ülkede muteber yabanc› bir bankan›n kontrgarantisine dayanan ve Türkiye’de muteber bir Türk Bankas›nca düzenlenmifl limit dahili ve süresiz olacakt›r) 3.2.3 Devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahviller 3.3 ‹haleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanlar›n geçici teminatlar›, yetkilinin dilekçe ile müracaat›nda iade edilir. ‹haleyi kazan›n›n geçici teminat› kesin teminatla de€ifltirilinceye kadar kiralayan idare taraf›ndan tutulacakt›r. 4- fiARTNAME VE EKLER‹N‹N NEREDEN VE HANG‹ fiARTLARLA ALINACA⁄I: ‹hale flartnamesi ve di€er ekleri Destek Hizmetleri Müdürlü€ünden 100,00-TL bedel karfl›l›€› mesai saatleri içinde al›nabilir. 5- ‹HALE DOSAYASININ TESL‹M‹: 5.1 ‹haleye kat›lacaklar›n ihale ile ilgili evraklar›n› 04.08.2020 tarihi 12.30’a kadar, Lüleburgaz Belediyesi Tek Masa Hizmet Birimine al›nd› belgesi karfl›l›€›nda verilir. 5.2 ‹hale ile ilgili evraklar iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilir. Posta ile göndermelerde do€abilecek gecikme kabul edilmez. 5.3 Zaman tespitinde TRT nin verdi€i saat ayar› esas al›n›r. TES‹S ADI TAHM‹N‹ BEDEL GEÇ‹C‹ TEM‹NAT ‹HALE YER‹ ‹HALE GÜN VE SON MÜRACAAT AYLIK SAAT‹ TAR‹H‹ VE SAAT‹ Kapal› Pazar Yeri 750,00 TL. 810,00 TL. Encümen Salonu 04.08.2020 -14.00 04.08.2020 - 12.30 108 nolu ‹flyeri (KDV Dahil) Kapal› Pazar Yeri 750,00 TL 810,00 TL Encümen Salonu 04.08.2020 -14.10 04.08.2020 - 12.30 129 nolu ‹flyeri (KDV Dahil) ‹LAN OLUNUR BİB: 2020/138 BASIM: 24.07.2020- 28.07.2020
Bu haber 157 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER HABERLER
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter