11 Ağustos 2020 Salı
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
HABER DETAYI
LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Resmi İlanlar # 19 Haziran 2020 Cuma 07:45

1-İHALENİN KONUSU: Lüleburgaz Belediyesine Gençlik Parkı Çay Ocağı, Kafeteryası ve Milli Güvenlik Parkı Çay Ocağının 3 yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile ihale şartnamesi dahilinde kiralanması işidir.

 

2- İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI:

 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki koşullar aranır.

2.1 Yasal ikametgah olması (Asıl).

2.2 Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi (Asıl).

2.3.1 Gerçek kişi olması halinde, Kahveciler Odasına veya Lokantacılar Odasına veya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (2020 yılına ait asıl veya noter tasdikli)

2.3.2 Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2020 yılı için alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge (asıl veya noter tasdikli).

2.4 İhale ilan tarihi itibariyle Lüleburgaz Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Asıl).

2.5 Vergi Dairesine halen kayıtlı olduğuna ve borcu bulunmadığına dair belge (Asıl).

2.6 İsteklilerin ortak girişimi olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (noter tasdikli)

(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca bütün ortakların idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

2.7. İdare tarafından hazırlanmış olan ihale şartname ve sözleşmesinin her sayfası isteklilerce ya da yasal temsilciliklerince kaşelenmiş ve imzalanmış olacaktır. Bu imza şartname hükümlerini aynen kabul edilmiş anlamındadır.

2.8 İhaleye katılacak olanların ortak girişim olması halinde her bir ortak girişimcinin de bu maddelerde istenilen belgelere sahip olması gerekir.

2.9. Şartname ve eklerinin satın alındığına dair belge

2.10 İhale şartnamesinin 5.inci maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

2.11. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamayacağını onaylayan taahhüt yazısı.

2.12. İhale tarihi itibariyle, özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarında en az 5 yıllık ihale konusu iş ya da benzer iş olarak kabul edilen (çay ocağı büfe, kantin, kafeterya, işletmeciliği) işlere ait iş deneyim belgesi, sözleşme ve kira konusu iş ile ilgili düzenlenmiş SMM veya YMM onaylı fatura örnekleri, yetkili kurumlarca düzenlenerek onaylanmış deneyim belgesi yazısı

2.13. İhale ilan tarihi itibariyle bilanço tablosu, toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, gelir vergisi beyanı ile istenen oranların hesaplandığı icmal liste SMM veya YMM tarafından onaylanacaktır.

2.14. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayınlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini

2.15. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayınlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgeyi

2.16 Sunulan  bilanço ve eşdeğer belgelerde;

2.16.1. Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

2.16.2. Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

2.16.3. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması,

Yeterlilik kriteri olarak değerlendirilecektir. Belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar son iki yıla ait belgeleri sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinde yeterlilik kriterinin sağlanıp sağlanmadığı tespit edilecektir.

2.16.4. İşletme defterine tabi mükelleflerin ilan tarihi itibariyle mevzuata göre düzenlenmiş ve bildirimi yapılmış SMM veya YMM onaylı en son gelir vergisi beyannamesinin sunulması gerekir. Gelir Vergisi Beyanındaki hesap özeti verilerine gider/gelir oranının en az 1.15 olması şartı aranacaktır.

2.17 Sabıka Belgesi;

2.17.1 Gerçek kişi olması halinde kendisinin ve varsa vekilinin

2.17.2. Tüzel kişilik olması halinde, şirketin hakim ortağının, şirket müdürü varsa vekiline ve %50-%50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesini belirtilen şekilde sunacaklardır.

2.18. İmza sirküleri verilmesi,

2.18.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri (asıl)

2.18.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (asıl)

2.19.3 İstekliler adına vekaleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (asıl)

 

            3- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

3.1 Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

3.1.1 Türk Lirası parası

3.1.2 Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Yasanının 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş teminat mektupları.( Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu menşei ülkede muteber yabancı bir bankanın kontrgarantisine dayanan ve Türkiye’de muteber bir Türk Bankasınca düzenlenmiş limit dahili ve süresiz olacaktır)

3.1.3 Devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahviller

3.2 İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazanının geçici teminatı kesin teminatla değiştirilinceye kadar kiralayan idare tarafından tutulacaktır. Teminatlar haciz edilemez ve üzerlerine tedbir konulamaz.

4- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale şartnamesi ve diğer ekleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 100,00-TL bedel karşılığı mesai saatleri içinde alınabilir.

5- İHALE DOSAYASININ TESLİMİ:

5.1 İhaleye katılacakların ihale ile ilgili evraklarını ihale saatine kadar, Lüleburgaz Belediyesi Tek Masa Hizmet Birimine alındı belgesi karşılığında verilir.

5.2 İhale ile ilgili evraklar iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile göndermelerde doğabilecek gecikme kabul edilmez.

5.3 Zaman tespitinde TRT nin verdiği saat ayarı esas alınır.

 

 

 

TESİS ADI

TAHMİNİ BEDEL

         AYLIK

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE YERİ

İHALE GÜN VE

       SAATİ

SON MÜRACAAT TARİHİ

               VE SAATİ

Gençlik Parkı Çay Ocağı, Kafeteryası

 

2.250,00 TL          (KDV Dahil)

 

2.430,00 TL

 

 

 

Encümen Salonu

 

 

 

 

30.06.2020 

 

  14.10

 

 

30.06.2020  - 12.00

 

Milli Güvenlik Parkı Çay Ocağı

 

1.575,00 TL

(KDV Dahil)

 

1.701,00 TL

 

Encümen Salonu

 

 

30.06.2020 

 

  14.00

 

 

30.06.2020  - 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLAN OLUNUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu haber 507 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER HABERLER
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter