11 Ağustos 2020 Salı
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
HABER DETAYI
23 KISIM CERRAHİ EL ALETİ
Resmi İlanlar # 29 Mayıs 2020 Cuma 07:30

DEVLET HASTANESİ -LÜLEBURGAZ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

23 KISIM CERRAHİ EL ALETİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/256197

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

D 100 Karayolu Üzeri Yeni Sanayi Karsisi 39750 LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2884177028 - 2884131046

c) Elektronik Posta Adresi

:

kirklarelidhs2@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

23 Kısım Cerrahi El Aleti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip 3 ay içerisinde İlgili Taşınır Deposuna teslim edilmesi.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip teslimatlar 3 ay süre içerinde İlgili Deposuna yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstiklal Mh. İstanbul Cd. No:174 Lüleburgaz/KIRKLARELİ

b) Tarihi ve saati

:

30.06.2020 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için,Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

- İstekliler; Sağlık Bakanlığının 2018/26 sayılı genelgesi gereği, ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB/ÜTS'de "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır" ibaresinin bulunması gerekmektedir. İstekliler TITUBB/ÜTS kayıt çıktılarını ihale dosyasında sunacaklardır.

- İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma-ana bayii) olduklarına dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimini, imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimini sunacaklardır.

- Sağlık Bakanlığının 2018/26 sayılı genelgesi gereği, teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TITUBB/ÜTS'ne kayıt veya bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması gerekmektedir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a-İstekliler, teklif ettikleri ürenlerin teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı orjinal kataloglarını,ihale işlem dosyasında sunacaklardır. 

b-İstekliler teknik şartnamenin her bir maddesini ayrı ayrı belirtilerek teknik şartnameye cevaplarını, açıklamalarını ve teknik şartname özelliklerini kataloglarda işaretleyerek(referans kodları dahil) aşağıdaki tabloyu hazırlayacak ve ihale işlem dosyasında sunucaklardır

Sıra No

Referans Ürün Katalog No

Teklif Edilen Ürün Katalog No

Teklif Edilen Marka

Ürün Açıklaması

Teklif Edilen Ürüne Ait Katalog Sayfa No

Ürüne Ait UBB/ÜTS No

c-İhale listesinde yer alan ürünlerle ilgili talep edilen Numuneler ihale tarih ve saatine kadar teslim edilecek olup, Teknik Şartname ekinde belirtilen excell listesindeki talep edilen numune veya numuneler idareye teslim edilecektir. Numune tesliminde bulunmayan isteklilerin kısma ait teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.Ayrıca farkli kısımlarda olup aynı olarak seçilmiş numuneler hangi kısımın kaçıncı kalemleri olduğu ayrıntılı bir şekilde belirtildiği taktirde numune tam kabul edilecektir.

d-İhale komisyonu teslim edilen numuneleri; teknik şartnamede belirtilen hükümlere göre inceleyecektir. Teklif edilen ürünler ile idaremize bırakılan numunelerin ürün kodları birbiriyle aynı olmamaları halinde isteklinin kısma ait teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Lüleburgaz Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

SIRA NO

 

KISIM ADI

MİKTARI

TÜRÜ

SIRA NO

 

KISIM ADI

MİKTARI

TÜRÜ

1

KISIM

GENEL CERRAHİ CERRAHİ SETİ

78

KALEM

13

KISIM

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ARTROSKOPİ ALET SETİ

24

KALEM

2

KISIM

GENEL CERRAHİ BİYOPSİ SETİ

18

KALEM

14

KISIM

ÜROLOJİ SÜNNET CERRAHİ SETİ

14

KALEM

3

KISIM

GENEL CERRAHİ FITIK SETİ

18

KALEM

15

KISIM

ÇOCUK CERRAHİ  SÜNNET CERRAHİ SETİ 

14

KALEM

4

KISIM

GENEL CERRAHİ BATIN SETİ 

47

KALEM

16

KISIM

BEYİN CERRAHİSİ İÇİN SERVİKAL SET

61

KALEM

5

KISIM

K.B.B. NAZAL SEPTUM CERRAHİ SETİ

41

KALEM

17

KISIM

BEYİN CERRAHİSİ / LUMBAR SET

66

KALEM

6

KISIM

K.B.B. RİNOPLASTİ SETİ - 1 SET

57

KALEM

18

KISIM

BEYİN CERRAHİ KRANİAL SETİ

60

KALEM

7

KISIM

ÜROLOJİ BÜYÜK ALET SETİ

59

KALEM

19

KISIM

BEYİN CERRAHİ KARPAL TÜNEL SETİ

16

KALEM

8

KISIM

ÜROLOJİ KÜÇÜK ALET SETİ

35

KALEM

20

KISIM

KATARAKT SETİ

21

KALEM

9

KISIM

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ EL SETİ ( BASIC SET )

39

KALEM

21

KISIM

ŞALAZYON SETİ

14

KALEM

10

KISIM

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KARPAL TÜNEL ALET SETİ

16

KALEM

22

KISIM

PTERYGIUM SETİ

12

KALEM

11

KISIM

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ORTA KÜÇÜK SET

65

KALEM

23

KISIM

CERRAHİ ALET KONTEYNERİ VE ÇELİK SEPET

15

KALEM

12

KISIM

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BÜYÜK SET

105

KALEM

 

KISIM

 

 

 

 

Bu haber 507 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER HABERLER
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter