09 Ağustos 2020 Pazar
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
HABER DETAYI
TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü MEKAN‹K TES‹SAT BAKIM ONARIM H‹ZMET ALIMI TÜRK‹YE PETROLLER‹ ANON‹M ORTAKLI⁄I GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü(TPAO) TEDAR‹K VE LOJ‹ST‹K DA‹RE BAfiKANLI⁄I
Resmi İlanlar # 18 Mart 2020 Çarşamba 07:37

Trakya Bölge Müdürlü¤ü Mekanik Tesisat Bak›m Onar›m Hizmet Al›m› hizmet al›m› 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç›k ihale usulü ile ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin ayr›nt›l› bilgiler afla¤›da yer almaktad›r: ‹hale Kay›t Numaras›: 2020/120654 1-‹darenin a) Adresi: Sö¤ütözü Mah. 2180. Cad. No.10 06530 Sö¤ütözü ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras›: 3122072000 - 3122869073 c) Elektronik Posta Adresi: ihale@tp.gov.tr ç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-‹hale konusu hizmetin a) Niteli¤i, türü ve miktar›:‹ki (2) adet tesisat sorumlusu ve Bir(1) adet, Pickup en az 2016 model ve en fazla 70.000 km araç olacakt›r. Ayr›nt›l› bilgiye EKAP’ta yer alan ihale doküman› içinde bulunan idari flartnameden ulafl›labilir. b) Yap›laca¤› yer:TPAO Trakya Bölge Müdürlü¤ü Merkez Tesis, ‹dari Binalar, Sosyal Tesisler, ‹stanbul Misafirhanesi, Üretim sahalar›n›n Merkez Tesis ve Saha Atölye c) Süresi: ‹fle bafllama tarihinden itibaren 24(yirmi dört) ayd›r 3- ‹halenin a) Yap›laca¤› yer: Sö¤ütözü Mah. 2180. Cad. No:10 Çankaya / ANKARA b) Tarihi ve saati: 07.04.2020 - 16:00 4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren ‹mza Beyannamesi veya ‹mza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤inin ortaklar›, üyeleri veya kurucular› ile tüzel kiflili¤in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas› halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 ‹hale konusu iflin tamam› veya bir k›sm› alt yüklenicilere yapt›r›lamaz. 4.1.6 Tüzel kifli taraf›ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili¤in yar›s›ndan fazla hissesine sahip orta¤›na ait olmas› halinde, ticaret ve sanayi odas›/ticaret odas› bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar› veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf›ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi¤i tarihten geriye do¤ru son bir y›ld›r kesintisiz olarak bu flart›n korundu¤unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler: ‹dare taraf›ndan ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler: 4.3.1. ‹fl deneyimini gösteren belgeler: Son befl y›l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam›nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oran›ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: 4.4.1. S›hhi ve Mekanik Tesisat ‹flleri, benzer ifl olarak kabul edilir. 5.Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir. 6. ‹haleye sadece yerli istekliler kat›labilecektir. 7. ‹hale doküman›n›n görülmesi 7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü YEN‹ ‹HALE SALONU adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli taahhütlü posta vas›tas›yla da gönderilebilir. 9. ‹stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ‹hale sonucu üzerine ihale yap›lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar› ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar›n çarp›m› sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt›r. Bu ihalede, iflin tamam› için teklif verilecektir. 10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yap›lmayacakt›r. 14.Di¤er hususlar: ‹hale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen aç›klama istenmeksizin ekonomik aç›dan en avantajl› teklif üzerinde b›rak›lacakt›r. B‹B:2020/68 BASIM: 18.03.2020

Bu haber 669 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER HABERLER
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter