28 Şubat 2020 Cuma
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
HABER DETAYI
LÜLEBURGAZ'DA RUM OKULU!
Lüleburgazlı yerel tarihçi ve koleksiyoner Mustafa Gültekin, eski Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde rastladığı Lüleburgaz ile ilgili belgelerde, Lüleburgaz’a Osmanlı Döneminde yapılması planlanan Rum Okulu için izin belgelerine ve okulun çizimine rastladığını söyledi. Gültekin, Lüleburgaz’da yaklaşık 4 bin Rum vatandaş’ın yaşadığını ve dönemin Osmanlı Padişahından izin alınarak yaptırılması için izin alındığı ancak, Balkan Savaşının patlak vermesinden dolayı durdurulduğunu belirtti.
Lüleburgaz # 09 Eylül 2019 Pazartesi 07:00

Uğurcan KARAOĞLU

Yerel tarihçi ve koleksiyoner Mustafa Gültekin, Rum Okulu’nun yapılması için verilen izin belgeleri ve çizimleri ile alakalı olarak, okulun inşası için gerekli izinlerin çıktığını ve tam yapımına geçileceği sırada Balkan Savaşının patlak vermesinden dolayı durdurulduğu öğrendiğini söyledi.

LÜLEBURGAZLI RUMLAR İÇİN YAPILACAKTI

Gültekin, Görünüm Gazetesi’ne yaptığı açıklamada; “Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde araştırma yaparken karşıma sizlerin de ilgisini çekebileceğini düşündüğüm 3 belge ve çizim ile karşılaştım. Konusu ise kısaca, ‘Lüleburgaz kazası merkezinde Ayadimitri Kilisesi havalisine Rum mektebi inşası." ile ilgili. 1912 yılında Lüleburgaz'da yaşayan 811 hane olan ve yaklaşık 4 bin civarı nüfusa sahip Rum halkı için, Ayadimitri Kilisesi yanına 13 dershanelik, kargir büyük bir Rum mektebi inşasına başlanacakken, Balkan Savaşının başlaması ile bu okulun yapımı ne yazık ki olmamıştır. Oysaki belgelerde çizimi dahi yapılmış, Padişah dâhil olmak üzere tüm izinler alınmıştır” dedi.

(FOTOĞRAF 1 "OKULUN ÇİZİMİ")

Çizimde Rumca yazanlar Mühür Atanasios Yakas Mimar İstanbul Çizimde yazanlar Ana Cephe ve Kesit Ekseni.

(FOTOĞRAF 2)

İradât- seniyyeye mahsus melfufat-ı haber.

İrade-i seniyye numrosu: 524 Tarih: 15 C. 1331

İrade-i seniyyenin hülasası Lüleburgaz kazası merkezinde Aya Dimitri Kilisesi holisinde Rum mektebi inşasına dair. Bâlâdaki irade-i seniyyenin melfufu bulunan evrakın envaı 1/1247 Şura-yı devlet-i milliye Nafia ve Maarif dairesi mazbatası.

(FOTOĞRAF 3)

İrade-i seniyye

Lüleburgaz kazası merkezinde Aya Dimitri Kilisesi holisine ilhak edilen ve mürur-ı zamanla münhedim olan dokuz yüz metro vüs’atına malik dört hane mahalli üzerine inşaatın hitamıyla küşadında maarif-i umumiye nizamnamesinin yüz yirmi dokuzuncu maddesiyle Dersaadet ve tevâbi‘-i Rum Patrikhanesi hakkındaki mukarrerat-ı ahire iskana riayet olunmak üzere yirmi yedi metro otuz santimetro arz ve on iki metro irtifasında elli pencere, on üç oda, üç koridor ve bir salon ile yirmi kapıyı muhtevi Rum cemaati … mahsus kargir bir mektep inşasına Şura-yı Devlet kararıyla ruhsat verilmiştir.

İşbu irade-i seniyyenin icrasına Adliye ve Mezahib ve Maarif Nezaretleri me’murdur.

15 Cemazileyahir 1331

9 Mayıs 1329

İMZALAR

Maarif Nazırı Adliye ve Mezahib Nazırı Sadrazam

(FOTOĞRAF 4)

Kırklareli sancağında Lüleburgaz kazası merkezinde mücedden bir mektep inşasına ruhsat ihtası hakkında Rum patrikhanesinden vuku bulan ihtida üzerine vilayetince icra kılınan tedtidal havi irsal olunan evrak üzerine komisyonu mahsusça tanzim edilen mazbatanın taktimine mütakip adliye ve mezaib nezaretinin. Havale buyrulan on yedi Cemazileyahir bin üç yüz yirmi sekiz tarihili ve dört yüz seksen dört numrolu teskiresi divanıhümayunun müzekkeresiyle beraber. Şura- i hususi havale buyrulmakla maliye ve nafia ve Maarif dairesinde kıraad olundu.

Emsallerine nazaran inşası istenilen mektebin Ayadimitri kilisesi halisine idrak edilmiş ve müruru zamanda münhedim olan dokuz yüz metro genişlik yirmi beş bin guruş gıymetinde sarfamalik dört hane mali üzerine yirmi yedi metro otuz santimetroarz ve on iki metro irtifasında elli pencere , on üç oda, üç koridor ve bir salon ile yirmi kapıyı muştemil kargir olarak inşa ve sarfi iktiza eden iki bin liradan doksan yedi buçuk lirası maarif nezaretinden ve beş yüz lirası Omonyo namındaki cemiyet tarafından ve üç yüz lirası kilise sandığından ve altı yüz lirası bir... İaneten ve müttaki beş yüz iki buçuk lirası da Rum cemaati varidatı karşılık tutulmak suretiyle istifaramına temin ve tavsiye edileceği ve kasabada sekiz yüz on bir haneden üç bin dokuz yüz doksan beş nufüs Rum ahali sakin olup mezbur mektebin inşa sında halen ve mevkien mahsur olmadığı anlaşılmıştır .

İcabı ledel müzakere divan-ı hümayını müzekkeresi dahi gösterildiği suretle menfür kasaba Ayadimitri kilisesi halisine mülkün arzı üzerine yapılacak olan meskür mektebin inşasına mahzur olmadığı anlaşılmış olmasıyla inşaatın hitamıyla küşadında maarifi umumiye nizammanesinin yüz yirmi dokuzuncu maddesiyle Dersaadet tebabi Rum Patrikhane' si hakkındaki mukarerat- ı acize-i iskana riayet kılınmak üzere zikrolunan mektebin bermucib islima-ı inşasına bila teyzidet iradeyi senniyeyi hazreti padişah- ı şeref sadır buyrulduğu takdirde muanceleyi mürkteviyetin ifası ... Dıvan-ı hümayına ususü ve adiliye ve mezait ve marif nezaretlerine de malümat itası teskir ve resmi leflen takdim kılınır.

Ol babda emrü ferman hazreti menlehü emiridir.

Rumi 25 teşrinevvel 1328

Hicri 27 zilkade 1330 Kaynak; Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belge İ..MF..2118

Bu haber 4563 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER HABERLER
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter