22 Ocak 2020 Çarşamba
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
HABER DETAYI
İHALE İLANI
LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ DOĞALGAZ BAĞLANTI HATTI VE BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ İSTASYON
Resmi İlanlar # 17 Ağustos 2019 Cumartesi 07:10

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Lüleburgaz Devlet Hastanesi Doğalgaz Bağlantı Hattı ve Basınç Düşürücü İstasyon yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası:                 2019/387720

1-İdarenin

a) Adresi :                                 Karakaş Mahallesi Sungurbey Caddesi No:2 39010 KIRKLARELİ MERKEZ                /KIRKLARELİ

b) Telefon ve Fax Numarası :  2882141076 – 2882147785

c)Elektronik Posta Adresi:         hsm39.satinalma@sağlik.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği türü ve miktarı :     Lüleburgaz ilçesi Kurtuluş Mah. 502 ada,754 parsel taşınmaz üzerinde 300 yataklı Lüleburgaz Devlet Hastanesi ve 20 Üniteli Ağız ve Diş Sağlığı için Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu Montaj , Test, Devreye Alma ve Bağlantı İşlerinin Yapımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokumanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer:                      Lüleburgaz İlçesi Yeni 300 Yataklı Devlet Hastanesi

c)İşe başlama tarihi:                 Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç)İşin süresi :                           Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli ) takvim günüdür.

 3-İhalenin

a) Yapılacağı yer :                     Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu Karakaş Mah. Sungurbey Cad. No :2 Merkez Kırklareli

b) Tarihi ve Saati :                    28.08.2019 – 11.30

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3 İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

1.İstekli, teklif ekinde, teklif konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge; Enerji Piyasası Düzenleme      Kurumu’ndan (EPDK) ALINMI Yapım ve Hizmet Sertifikasını (Faaliyet konuları ”Yapım /Bakım ve Onarım /Proje: İnşaat, Mekanik, Elektrik – Elektronik “ kapsayacaktır.) sunacaktır.

2.İstekli, teklif ekinde teklif konusu yapım işinde alt yükleniciler çalıştıracaksa alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesini ile alt yüklenicilere ait Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK)alınmış Yapım ve Hizmet Sertifikasını (Faaliyet konuları “ Yapım / Bakım ve Onarım /Proje; İnşaat , Mekanik , Elektrik-Elektronik” kapsayacaktır.) sunacaktır.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir. Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerinin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası /ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3 Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelinin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A.III Grup ve / veya C.IV Grup işler benzer iş olarak değerlendirilecektir.

4.4.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Makine Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi Karakaş Mah.Sungurbey Cad. No: 2 Merkez Kırklareli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklim birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer Hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) :1

İhale, Kanunun 38’nci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu haber 698 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER HABERLER
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter