09 Temmuz 2020 Perşembe
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 0°C
HABER DETAYI
LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİB:203
Resmi İlanlar # 30 Temmuz 2019 Salı 07:27

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-İHALENİN KONUSU: Lüleburgaz Belediyesine ait Oto Galericiler Sitesi A1, B2, C1, C2, D2, E1, E2, F1, F2, G3, G4, H2, I2, I3, I4, K1, K2, K3, K4, L1, L2, M1, M2, M4, N1, N2, P2, P3, P4 olmak üzere 29 adet galeri, E Blok 4 Nolu İşyeri, E Blok 5, 6 ve 7 nolu 3 adet ofisin 3 yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile ihale şartnamesi dahilinde kiralanması işidir.

 

2- İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI:

 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki koşullar aranır.

2.1 Yasal ikametgah olması (Asıl).

2.2 Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi (Asıl).

2.3 Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi verilmesi. (2019 yılına ait asıl veya noter tasdikli)

2.3.1 Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre bağlı olduğu oda kaydı,Ticaret ve/veya Sanayi Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (2019 yılına ait)

2.3.2 Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2019 yılı için alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge (Asıl).

2.4 İmza sirküleri verilmesi. (Asıl)

2.4.1 Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri (Asıl).

2.4.2 Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

2.4.3 İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

2.5 İhale şartnamesinin 6.ncı maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

2.6 Şartname ve eklerinin satın alındığına dair belge.

2.7 İsteklilerin ortak girişimi olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (Noter tasdikli) (İhale üzerinde kaldığı takdirde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca grubun bütün ortakları, kiralayan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

2.8 Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Asıl).

2.9 Vergi Dairesine halen kayıtlı olduğuna ve borcu bulunmadığına dair belge (Asıl).

2.10 İhaleye katılacakların ortak girişimci olması halinde 2.1, 2.2, 2.3, 1.3-1, 2.3-2, 2.4, 2.5, 2-7, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3  her bir ortak girişimcinin bu maddelerde istenilen belgelere sahip olması gerekir.

2.11 İdare tarafından hazırlanmış olan şartname ve sözleşmesinin her sayfası isteklilerce ya da yasal temsilcileri tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olacaktır. Bu imza şartname ve sözleşme hükümlerini aynen kabul edilmiş anlamındadır.

3- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

3.1 Geçici teminat aylık tahmin edilen bedelin 3 yıllık kira bedeli üzerinden %3’ü kadar olan tutardır.

3.2 Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

3.2.1 Türk Lirası parası

3.2.2 Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Yasanının 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş teminat mektupları.( Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu menşei ülkede muteber yabancı bir bankanın kontrgarantisine dayanan ve Türkiye’de muteber bir Türk Bankasınca düzenlenmiş limit dahili ve süresiz olacaktır)

3.2.3 Devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahviller

3.3 İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazanının geçici teminatı kesin teminatla değiştirilinceye kadar kiralayan idare tarafından tutulacaktır. Teminatlar haciz edilemez ve üzerlerine tedbir konulamaz.

4- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale şartnamesi ve diğer ekleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 100,00-TL bedel karşılığı mesai saatleri içinde alınabilir.

5- İHALE DOSAYASININ TESLİMİ:

5.1 İhaleye katılacakların ihale ile ilgili evraklarını ihale saatine kadar, Lüleburgaz Belediyesi Tek Masa Hizmet Birimine alındı belgesi karşılığında verilir.

5.2 İhale ile ilgili evraklar iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilir. Posta ile göndermelerde doğabilecek gecikme kabul edilmez.

5.3 Zaman tespitinde TRT nin verdiği saat ayarı esas alınır.

 

 

TESİS ADI

TAHMİNİ BEDEL

AYLIK

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE YERİ

İHALE GÜN VE

SAATİ

SON MÜRACAAT TARİHİ

VE SAATİ

 

Oto Galeri Sitesi

A Blok Zemin Kat

1 Nolu Galeri

 

1.660,00 TL + KDV         

 

2.116,00 TL

 

 

 

Encümen Salonu

 

 

 

20/08/2019  10.00

 

 

 

19/08/2019 17.30

 

 

 

Oto Galeri Sitesi

B Blok Zemin Kat

2 Nolu Galeri

 

1.660,00 TL + KDV         

 

2.116,00 TL

 

 

 

Encümen Salonu

 

 

 

20/08/2019  10.10

 

 

 

19/08/2019 17.30

 

 

Oto Galeri Sitesi

C Blok Zemin Kat

1 Nolu Galeri

 

1.660,00 TL + KDV

 

2.116,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

20/08/2019  10.20

 

 

19/08/2019 17.30

 

Oto Galeri Sitesi

C Blok Zemin Kat

2 Nolu Galeri

 

1.660,00 TL + KDV

 

2.116,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

20/08/2019  10.30

 

 

19/08/2019 17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oto Galeri Sitesi

D Blok Zemin Kat

2 Nolu Galeri

 

1.660,00 TL + KDV

 

2.116,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

20/08/2019  10.40

 

 

 

19/08/2019 17.30

Oto Galeri Sitesi

E Blok Zemin Kat

1 Nolu Galeri

 

1.660,00 TL + KDV

 

2.116,00 TL

 

 

 

Encümen Salonu

 

  20/08/2019  10.50

 

 

 

19/08/2019 17.30

Oto Galeri Sitesi

E Blok Zemin Kat

2 Nolu Galeri

 

1.660,00 TL + KDV

 

2.116,00 TL

 

 

 

Encümen Salonu

 

20/08/2019  11.00

 

 

19/08/2019 17.30

Oto Galeri Sitesi

F Blok Zemin Kat

1 Nolu Galeri

 

1.660,00 TL + KDV

 

2.116,00 TL

 

 

 

Encümen Salonu

 

20/08/2019  11.10

 

 

19/08/2019 17.30

Oto Galeri Sitesi

F Blok Zemin Kat

2 Nolu Galeri

 

1.660,00 TL + KDV

 

2.116,00 TL

 

 

 

Encümen Salonu

 

20/08/2019  11.20

19/08/2019 17.30

Oto Galeri Sitesi

G Blok Zemin Kat

3 Nolu Galeri

 

1.660,00 TL + KDV

 

2.116,00 TL

 

 

 

Encümen Salonu

 

20/08/2019  11.30

 

 

19/08/2019 17.30

Oto Galeri Sitesi

G Blok Zemin Kat

4 Nolu Galeri

 

1.660,00 TL + KDV

 

2.116,00 TL

 

 

 

Encümen Salonu

 

20/08/2019  11.40

 

 

19/08/2019 17.30

Oto Galeri Sitesi

H Blok Zemin Kat

2 Nolu Galeri

 

1.660,00 TL + KDV

 

2.116,00 TL

 

 

 

Encümen Salonu

 

20/08/2019  11.50

 

 

            19/08/2019 17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oto Galeri Sitesi

I Blok Zemin Kat

2 Nolu Galeri

 

1.660,00 TL + KDV

 

2.116,00 TL

 

 

 

Encümen Salonu

 

20/08/2019  12.00

 

 

            19/08/2019 17.30

 

Oto Galeri Sitesi

I Blok Zemin Kat

3 Nolu Galeri

 

1.660,00 TL + KDV         

 

2.116,00 TL

 

 

 

Encümen Salonu

 

 

 

20/08/2019  12.10

 

 

 

19/08/2019 17.30

 

 

 

Oto Galeri Sitesi

I Blok Zemin Kat

4 Nolu Galeri

 

1.660,00 TL + KDV         

 

2.116,00 TL

 

 

 

Encümen Salonu

 

 

 

20/08/2019  12.20

 

 

 

19/08/2019 17.30

 

 

Oto Galeri Sitesi

K Blok Zemin Kat

1 Nolu Galeri

 

1.660,00 TL + KDV

 

2.116,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

20/08/2019  12.30

 

 

19/08/2019 17.30

 

Oto Galeri Sitesi

K Blok Zemin Kat

2 Nolu Galeri

 

1.660,00 TL + KDV

 

2.116,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

20/08/2019  14.00

 

 

19/08/2019 17.30

 

Oto Galeri Sitesi

K Blok Zemin Kat

3 Nolu Galeri

 

1.660,00 TL + KDV

 

2.116,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

20/08/2019  14.10

 

 

19/08/2019 17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oto Galeri Sitesi

K Blok Zemin Kat

4 Nolu Galeri

 

1.660,00 TL + KDV

 

2.116,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

20/08/2019  14.20

 

 

19/08/2019 17.30

 

Oto Galeri Sitesi

L Blok Zemin Kat

1 Nolu Galeri

 

1.660,00 TL + KDV

 

2.116,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

20/08/2019  14.30

 

 

19/08/2019 17.30

 

Oto Galeri Sitesi

L Blok Zemin Kat

2 Nolu Galeri

 

1.660,00 TL + KDV

 

2.116,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

20/08/2019  14.40

 

 

19/08/2019 17.30

 

Oto Galeri Sitesi

M Blok Zemin Kat

1 Nolu Galeri

 

1.660,00 TL + KDV

 

2.116,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

20/08/2019  14.50

 

 

19/08/2019 17.30

 

Oto Galeri Sitesi

M Blok Zemin Kat

2 Nolu Galeri

 

1.660,00 TL + KDV

 

2.116,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

20/08/2019  15.00

 

 

19/08/2019 17.30

 

Oto Galeri Sitesi

M Blok Zemin Kat

4 Nolu Galeri

 

1.660,00 TL + KDV

 

2.116,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

20/08/2019  15.10

 

 

19/08/2019 17.30

 

Oto Galeri Sitesi

N Blok Zemin Kat

1 Nolu Galeri

 

1.660,00 TL + KDV

 

2.116,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

20/08/2019  15.20

 

 

19/08/2019 17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oto Galeri Sitesi

N Blok Zemin Kat

2 Nolu Galeri

 

1.660,00 TL + KDV

 

2.116,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

20/08/2019  15.30

 

 

19/08/2019 17.30

 

Oto Galeri Sitesi

P Blok Zemin Kat

2 Nolu Galeri

 

1.660,00 TL + KDV

 

2.116,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

20/08/2019  15.40

 

 

19/08/2019 17.30

 

Oto Galeri Sitesi

P Blok Zemin Kat

3 Nolu Galeri

 

1.660,00 TL + KDV

 

2.116,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

20/08/2019  15.50

 

 

19/08/2019 17.30

 

Oto Galeri Sitesi

P Blok Zemin Kat

4 Nolu Galeri

 

1.660,00 TL + KDV

 

2.116,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

20/08/2019  16.00

 

 

19/08/2019 17.30

 

Oto Galeri Sitesi

E Blok 4 Nolu İşyeri

 

 

825,00 TL + KDV

 

1.051,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

20/08/2019  16.10

 

 

19/08/2019 17.30

 

 

Oto Galeri Sitesi

E Blok 5 Nolu Ofis

 

 

485,00 TL + KDV

 

618,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

20/08/2019  16.20

 

 

19/08/2019 17.30

 

 

Oto Galeri Sitesi

E Blok 6 Nolu Ofis

 

 

355,00 TL + KDV

 

427,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

20/08/2019  16.30

 

 

19/08/2019 17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oto Galeri Sitesi

E Blok 7 Nolu Ofis

 

 

355,00 TL + KDV

 

427,00 TL

 

 

Encümen Salonu

 

 

20/08/2019  16.40

 

 

19/08/2019 17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLAN OLUNUR

Bu haber 751 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER HABERLER
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter