16 Ekim 2018 Salı
Bize Ulaşın
Künye
Lüleburgaz
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
Spor
Güncel Gündem
Resmi İlanlar
YAZARLAR
» son dakika haberler
Lüleburgaz 13°C
Kapalı
HABER DETAYI
GIDA MADDESİ ALIMI (YAŞ SEBZE)
(BİB: 2017/257 BASIM: 09.10.2017)
Resmi İlanlar # 09 Ekim 2017 Pazartesi 07:39

 

65 MKNZ.P.TUG.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

GIDA MADDESİ ALIMI (YAŞ SEBZE) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/489289

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

65'İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI 39750 LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2884173311 - 2884177515

c) Elektronik Posta Adresi

:

65ihkom@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

11 Kısımlı Kışlık Sebze Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

65' inci Mknz.P.Tug.K.lığı Mal Say.lığı Lüleburgaz/KIRKLARELİ 1'inci Zh.Tug.K.lığı Mal Say.lığı Babaeski/KIRKLARELİ Teslim edilecek miktarlar Sözleşmenin 10'uncu maddesinde belirtilmiştir.

c) Teslim tarihi                                  :

TESLİM EDİLECEK BEYAZ LAHANANIN 6.000 KG'I 65'İNCİ MKNZ.P.TUG.K.LIĞINA (LÜLEBURGAZ), 2.200 KG'I İSE 1'İNCİ ZH.TUG.K.LIĞINA (BABAESKİ) TESLİM EDİLECEKTİR. TESLİM TARİHİ: 01 KASIM 2017-30 NİSAN 2018' DİR. TESLİM EDİLECEK KIRMIZI LAHANANIN 4.000 KG'I 65'İNCİ MKNZ.P.TUG.K.LIĞINA (LÜLEBURGAZ), 3.000 KG'I İSE 1'İNCİ ZH.TUG.K.LIĞINA (BABAESKİ) TESLİM EDİLECEKTİR. TESLİM TARİHİ: 01 KASIM 2017-30 NİSAN 2018' DİR. TESLİM EDİLECEK KESTANE KABAĞININ 13.000 KG'I 65'İNCİ MKNZ.P.TUG.K.LIĞINA (LÜLEBURGAZ), 1.800 KG'I İSE 1'İNCİ ZH.TUG.K.LIĞINA (BABAESKİ) TESLİM EDİLECEKTİR. TESLİM TARİHİ: 01 KASIM 2017-31 MART 2018' DİR. TESLİM EDİLECEK TURPUN 4.000 KG'I 65'İNCİ MKNZ.P.TUG.K.LIĞINA (LÜLEBURGAZ), 2.400 KG'I İSE 1'İNCİ ZH.TUG.K.LIĞINA (BABAESKİ) TESLİM EDİLECEKTİR. TESLİM TARİHİ: 01 KASIM 2017-15 MART 2018' DİR. TESLİM EDİLECEK HAVUÇUN 22.000 KG'I 65'İNCİ MKNZ.P.TUG.K.LIĞINA (LÜLEBURGAZ), 8.000 KG'I İSE 1'İNCİ ZH.TUG.K.LIĞINA (BABAESKİ) TESLİM EDİLECEKTİR. TESLİM TARİHİ: 01 KASIM 2017-31 MAYIS 2018' DİR. TESLİM EDİLECEK PIRASANIN 4.500 KG'I 65'İNCİ MKNZ.P.TUG.K.LIĞINA (LÜLEBURGAZ),2.000 KG'I İSE 1'İNCİ ZH.TUG.K.LIĞINA (BABAESKİ) TESLİM EDİLECEKTİR. TESLİM TARİHİ: 01 KASIM 2017-30 NİSAN 2018' DİR. TESLİM EDİLECEK KARNABAHARIN 10.000 KG'I 65'İNCİ MKNZ.P.TUG.K.LIĞINA (LÜLEBURGAZ), 5.200 KG'I İSE 1'İNCİ ZH.TUG.K.LIĞINA (BABAESKİ) TESLİM EDİLECEKTİR. TESLİM TARİHİ: 01 KASIM 2017-30 NİSAN 2018' DİR. TESLİM EDİLECEK ISPANAKIN 15.000 KG'I 65'İNCİ MKNZ.P.TUG.K.LIĞINA (LÜLEBURGAZ), 4.000 KG'I İSE 1'İNCİ ZH.TUG.K.LIĞINA (BABAESKİ) TESLİM EDİLECEKTİR. TESLİM TARİHİ: 01 KASIM 2017- 30 NİSAN 2018. TESLİM EDİLECEK MARULUN 20.000 ADETİ 65'İNCİ MKNZ.P.TUG.K.LIĞINA (LÜLEBURGAZ), 8.000 ADETİ İSE 1'İNCİ ZH.TUG.K.LIĞINA (BABAESKİ) TESLİM EDİLECEKTİR. TESLİM TARİHİ: 01 KASIM 2017-30 HAZİRAN 2018'DİR. TESLİM EDİLECEK MAYDANOZUN 20.000 DEMETİ 65'İNCİ MKNZ.P.TUG.K.LIĞINA (LÜLEBURGAZ), 12.000 DEMETİ İSE 1'İNCİ ZH.TUG.K.LIĞINA (BABAESKİ) TESLİM EDİLECEKTİR. TESLİM TARİHİ: 01 KASIM 2017-30 HAZİRAN 2018' DİR. TESLİM EDİLECEK DERE OTU 65'İNCİ MKNZ.P.TUG.K.LIĞINA (LÜLEBURGAZ) TESLİM EDİLECEKTİR. TESLİM TARİHİ: 01 KASIM 2017-30 HAZİRAN 2018' DİR. İhale sürecinin gecikmesi vb. nedenlerden dolayı Sözleşmenin 01 Kasım 2017 tarihinden sonra imzalanması durumunda, 3 gün içinde işe başlanacak şekilde işe başlama talimatı İhale Koms.Bşk.lığınca verilecektir; Bu durumda dahi malların son teslim tarihleri yukarıda belirtilen tarihler olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

65'inci Mknz.P.Tug.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı Lüleburgaz/KIRKLARELİ

b) Tarihi ve saati

:

30.10.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı 65'inci Mknz.P.Tug.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 65'inci Mknz.P.Tug.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu haber 366 defa okunmuştur.
YORUMLAR
DİĞER HABERLER
E-Gazete
Yazarlar
Anket
Hava Durumu
Facebook
Twitter
xx